KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

MACIEJ GACOŃ

Czytaj więcej
okancelarii

O kancelarii

Kancelaria Radcy Prawnego Maciej Gacoń oferuje usługi na rzecz klientów indywidualnych, przedsiębiorców w tym spółek prawa handlowego, podmiotów sektora publicznego, a także innych uczestników obrotu m.in. stowarzyszeń oraz fundacji. Kancelaria świadczy usługi na rzecz szerokiego grona Klientów zarówno w ramach stałej obsługi prawnej, jak i doraźnego doradztwa prawnego w poszczególnych sprawach. Do grona klientów Kancelarii należą m.in. firmy działające w branży budowlanej, transportowej, IT, E-commerce, a także przedsiębiorcy działający w branży handlowej i usługowej.

W ramach naszej działalności reprezentujemy Klientów przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz organami administracji publicznej oferując pomoc prawną na każdym etapie toczących się postępowań. Doradzamy naszym Klientom w indywidualnych sprawach, jak również we wszystkich kwestiach związanych z prowadzoną przez naszych Klientów działalnością gospodarczą. W ramach świadczonej pomocy prawnej zapewniamy naszym Klientom pełną poufność. Wszelkie uzyskane w toku sprawy dane objęte są tajemnicą zawodową.

Kancelaria świadczy usługi na terenie całej Polski, w szczególności na terenie województwa dolnośląskiego. Usługi świadczone są w języku polskim oraz angielskim.

Współpracujemy z doradcami podatkowymi, księgowymi, notariuszami, rzeczoznawcami, rzecznikami patentowymi oraz tłumaczami przysięgłymi, dzięki czemu zapewniamy naszym klientom kompleksową obsługę.

Założycielem Kancelarii jest radca prawny Maciej Jakub Gacoń, wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Radca prawny Maciej Gacoń posiada bogate doświadczenie zawodowe, które zdobywał w Departamencie Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Gospodarki oraz w renomowanych kancelariach prawnych na ternie Wrocławia.

Radca prawny Maciej Gacoń posiada znaczące doświadczenie szkoleniowe, które zdobywał będąc prelegentem m.in. podczas cyklu ogólnopolskich szkoleń poświęconych partnerstwu publiczno – prywatnemu oraz regulacji zamówień publicznych, a także podczas konferencji i konsultacji organizowanych przez Zachodnią Izbę Gospodarczą.

obszary_prakyki

Obszary praktyki

PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH

 1. Tworzenie podmiotów prawa handlowego w tym spółek, oddziałów, przedstawicielstw oraz ich reprezentacja w postępowaniach rejestrowych.

 2. Doradztwo w sporach między wspólnikami i akcjonariuszami oraz reprezentacja wspólników i akcjonariuszy podczas zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy.

 3. Doradztwo na rzecz organów spółek kapitałowych.

 4. Tworzenie opinii prawnych i raportów, w tym z wyników kompleksowego badania prawnego podmiotów gospodarczych (due diligence).

 5. Doradztwo i reprezentacja przy przekształceniach, fuzjach i przejęciach podmiotów prawa handlowego.

 6. Doradztwo i reprezentacja w procesie likwidacji podmiotów prawa handlowego.

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, IT, E-COMMERCE

 1. Doradztwo w zakresie ochrony praw autorskich oraz transferu tych praw.

 2. Reprezentacja w postepowaniach sądowych związanych z naruszeniami praw autorskich oraz praw własności przemysłowej.

 3. Przygotowanie i reprezentacja przy negocjacjach kontraktów na wdrożenie i/lub utrzymanie systemów informatycznych, SLA, umów licencyjnych, umów w zakresie outsourcingu IT.

 4. Tworzenie oraz opiniowanie regulaminów usług świadczonych drogą elektroniczną i regulaminów sklepów internetowych.

 5. Doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych.

 6. Doradztwo w zakresie ochrony know-how i tajemnicy handlowej.

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

 1. Reprezentacja w postępowaniach cywilnych oraz gospodarczych przed wszystkimi sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym.

 2. Reprezentacja w postępowaniach administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych.

 3. Reprezentacja w postępowaniach upadłościowych i egzekucyjnych.

 4. Reprezentacja w postępowaniach pojednawczych i mediacyjnych (ADR).

 5. Reprezentacja w postępowaniach karnych i karno-skarbowych.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 1. Doradztwo przy przygotowywaniu dokumentacji przetargowej.

 2. Doradztwo i reprezentacja wykonawców jak i zamawiających, na wszystkich etapach postępowania o udzielnie zamówień publicznych, niezależnie od trybu postępowania.

 3. Reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą.

 4. Reprezentacja i doradztwo w sporach między wykonawcami a zamawiającymi w toku wykonywania umowy na wykonanie zamówienia publicznego.

 5. Reprezentacja podwykonawców w sporach z wykonawcami i zamawiającymi.

 6. Reprezentacja i doradztwo w postepowaniach prowadzonych w ramach ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP).

PRAWO PRACY

 1. Doradztwo przy zawieraniu kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji.

 2. Tworzenie aktów wewnętrznych m.in. regulaminów pracy i wynagradzania.

 3. Doradztwo w zakresie zawierania układów zbiorowych i innych porozumień pomiędzy pracodawcami a reprezentacją pracowników.

 4. Reprezentacja stron w sporach zbiorowych oraz negocjacjach ze związkami zawodowymi.

 5. Doradztwo w procesie restrukturyzacji zatrudnienia i zwolnień grupowych.

 6. Reprezentacja w sporach pracowniczych m.in. o odszkodowanie, przywrócenie do pracy, zapłatę odprawy, zapłatę premii z kontraktu menadżerskiego, zadośćuczynienie za wypadek przy pracy, a także w sprawach dotyczycących dyskryminacji i mobbingu w stosunku pracy.

PRAWO UMÓW

 1. Doradztwo we wszystkich kwestiach związanych z negocjowaniem, wykonywaniem i rozwiązywaniem umów zawieranych w stosunkach cywilnoprawnych i gospodarczych.

 2. Negocjowanie kontraktów handlowych i umów cywilnoprawnych.

 3. Doradztwo przy ocenie i dochodzeniu roszczeń wynikających z kontraktów.

 4. Doradztwo przy tworzeniu oraz reprezentacja w negocjacjach kontraktów zawieranych w procesie inwestycyjnym m.in. umowy o roboty budowlane (w tym w oparciu o FIDIC), umowy o podwykonawstwo inwestycji, umowy o prace projektowe i nadzór autorski.

 5. Doradztwo przy tworzeniu i negocjowaniu umów zawieranych w obrocie nieruchomościami a także w zakresie komercyjnego wykorzystania nieruchomości m.in. umowy przedwstępne, sprzedaży, najmu, dzierżawy a także o zarządzanie nieruchomościami.

WINDYKACJA

 1. Dochodzenie roszczeń na drodze polubownej (wezwanie dłużnika do zapłaty, negocjacje spłaty wierzytelności, nadzór nad spłatą wierzytelności).

 2. Reprezentacja wierzyciela w postępowaniach pojednawczych i sądowych.

 3. Dochodzenie wierzytelności w postępowaniach egzekucyjnych, w tym sprawowanie nadzoru nad toczącymi się postępowaniami w imieniu wierzyciela.

 4. Podejmowanie w imieniu wierzyciela czynności mających na celu ustalenie majątku dłużnika.

 5. Inicjowanie postępowań o uznanie za bezskuteczne czynności prawnych dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli oraz postępowań o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności przez dłużnika.

 6. Badanie stanu prawnego wierzytelności (due diligence) oraz doradztwo prawne przy nabywaniu wierzytelności.

oferta

Oferta

KLIENCI INDYWIDUALNI

1. Reprezentacja klientów indywidualnych w sprawach sądowych przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz przed organami administracji publicznej.
2. Sporządzanie na zlecenie naszych Klientów projektów umów, pism procesowych i wniosków.
3. Udzielanie porad prawnych w indywidualnych sprawach Klientów.
4. Dochodzenie roszczeń na każdym etapie sprawy.

FIRMY I PRZEDSIĘBIORCY

1. Stałe i doraźne doradztwo prawne we wszystkich kwestiach związanych z prowadzoną przez Klienta działalnością gospodarczą.
2. Reprezentacja procesowa przed sądami powszechnymi, w tym w sporach gospodarczych między przedsiębiorcami oraz w sporach korporacyjnych.
3. Reprezentacja przed sądami administracyjnymi, organami administracji publicznej oraz przed Krajową Izbą Odwoławczą.
4. Wsparcie prawne projektów prowadzonych przez Klientów m.in. transakcji handlowych, projektów inwestycyjnych, inwestycji private equity i venture capital.
5. Doradztwo prawne dla start up-ów obejmujące doradztwo na etapie wyboru formy prawnej działalności, organizacji i rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.
6. Windykacja wierzytelności na wszystkich etapach postępowania tj. na etapie polubownym, sądowym i egzekucyjnym.

SEKTOR PUBLICZNY

1. Doradztwo i reprezentacja procesowa świadczona dla jednostek publicznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego.
2. Opiniowanie projektów aktów prawnych organów administracji publicznych m.in. uchwał i decyzji administracyjnych.
3. Wsparcie prawne komunalnych projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach zamówień publicznych, spółek celowych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego.
4. Doradztwo prawne na rzecz spółek komunalnych.

zasady_wspolpracy

Zasady współpracy

ROZLICZENIE RYCZAŁTOWE

Wynagrodzenie ustalane jest z Klientem za prowadzenie sprawy lub obsługę prawną. W ramach z góry ustalonego ryczałtu świadczone są usługi reprezentacji w indywidulanych sprawach, wsparcie projektów realizowanych przez Klientów, a także świadczenie stałej obsługi prawnej (ryczałt miesięczny).

ROZLICZENIE GODZINOWE

Wynagrodzenie Kancelarii obliczane jest według ustalonej z klientem stawki za godzinę świadczenia pomocy prawnej na rzecz klienta. Na podstawie wynagrodzenia godzinowego świadczymy pomoc prawną zarówno w indywidualnych sprawach, jak również w ramach stałej obsługi prawnej.

ROZLICZENIE RYCZAŁTOWO - GODZINOWE

W ramach stałej obsługi prawnej praktykowaną formą rozliczenia jest połączenie ryczałtu z rozliczeniem godzinowym. W tym przypadku klient w ramach ustalonej kwoty ryczałtu otrzymuje wsparcie prawne w granicach ustalonego limitu godzin, a w przypadku jego przekroczenia, wynagrodzenie rozliczane jest według umówionej stawki godzinowej.

PREMIA ZA SUKCES (success fee)

Wynagrodzenie z premią za sukces obliczone jako procent od kwoty będącej przedmiotem sporu lub jako ustalona z góry kwota wynagrodzenia w przypadku osiągnięcia zakładanego celu, bądź rozstrzygnięcia w sprawie. Wynagrodzenie z premią za sukces naliczone jest obok stałego wynagrodzenia.

kontakt

Kontakt

Masz pytania? Skontaktuj się ze mną!

Dane adresowe:

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO MACIEJ GACOŃ

ul. Tęczowa 68/6B

53-603 Wrocław

NIP: 6112622000

REGON: 022283430

+48 696 040 254

kancelaria@gacon.pl

www.gacon.pl

Zapraszam do skorzystania z formularza kontaktowego: