PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH

 1. Tworzenie podmiotów prawa handlowego w tym spółek, oddziałów, przedstawicielstw oraz ich reprezentacja w postępowaniach rejestrowych.

 2. Doradztwo w sporach między wspólnikami i akcjonariuszami oraz reprezentacja wspólników i akcjonariuszy podczas zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy.

 3. Doradztwo na rzecz organów spółek kapitałowych.

 4. Tworzenie opinii prawnych i raportów, w tym z wyników kompleksowego badania prawnego podmiotów gospodarczych (due diligence).

 5. Doradztwo i reprezentacja przy przekształceniach, fuzjach i przejęciach podmiotów prawa handlowego.

 6. Doradztwo i reprezentacja w procesie likwidacji podmiotów prawa handlowego.

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, IT, E-COMMERCE

 1. Doradztwo w zakresie ochrony praw autorskich oraz transferu tych praw.

 2. Reprezentacja w postepowaniach sądowych związanych z naruszeniami praw autorskich oraz praw własności przemysłowej.

 3. Przygotowanie i reprezentacja przy negocjacjach kontraktów na wdrożenie i/lub utrzymanie systemów informatycznych, SLA, umów licencyjnych, umów w zakresie outsourcingu IT.

 4. Tworzenie oraz opiniowanie regulaminów usług świadczonych drogą elektroniczną i regulaminów sklepów internetowych.

 5. Doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych.

 6. Doradztwo w zakresie ochrony know-how i tajemnicy handlowej.

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

 1. Reprezentacja w postępowaniach cywilnych oraz gospodarczych przed wszystkimi sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym.

 2. Reprezentacja w postępowaniach administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych.

 3. Reprezentacja w postępowaniach upadłościowych i egzekucyjnych.

 4. Reprezentacja w postępowaniach pojednawczych i mediacyjnych (ADR).

 5. Reprezentacja w postępowaniach karnych i karno-skarbowych.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 1. Doradztwo przy przygotowywaniu dokumentacji przetargowej.

 2. Doradztwo i reprezentacja wykonawców jak i zamawiających, na wszystkich etapach postępowania o udzielnie zamówień publicznych, niezależnie od trybu postępowania.

 3. Reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą.

 4. Reprezentacja i doradztwo w sporach między wykonawcami a zamawiającymi w toku wykonywania umowy na wykonanie zamówienia publicznego.

 5. Reprezentacja podwykonawców w sporach z wykonawcami i zamawiającymi.

 6. Reprezentacja i doradztwo w postepowaniach prowadzonych w ramach ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP).

PRAWO PRACY

 1. Doradztwo przy zawieraniu kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji.

 2. Tworzenie aktów wewnętrznych m.in. regulaminów pracy i wynagradzania.

 3. Doradztwo w zakresie zawierania układów zbiorowych i innych porozumień pomiędzy pracodawcami a reprezentacją pracowników.

 4. Reprezentacja stron w sporach zbiorowych oraz negocjacjach ze związkami zawodowymi.

 5. Doradztwo w procesie restrukturyzacji zatrudnienia i zwolnień grupowych.

 6. Reprezentacja w sporach pracowniczych m.in. o odszkodowanie, przywrócenie do pracy, zapłatę odprawy, zapłatę premii z kontraktu menadżerskiego, zadośćuczynienie za wypadek przy pracy, a także w sprawach dotyczycących dyskryminacji i mobbingu w stosunku pracy.

PRAWO UMÓW

 1. Doradztwo we wszystkich kwestiach związanych z negocjowaniem, wykonywaniem i rozwiązywaniem umów zawieranych w stosunkach cywilnoprawnych i gospodarczych.

 2. Negocjowanie kontraktów handlowych i umów cywilnoprawnych.

 3. Doradztwo przy ocenie i dochodzeniu roszczeń wynikających z kontraktów.

 4. Doradztwo przy tworzeniu oraz reprezentacja w negocjacjach kontraktów zawieranych w procesie inwestycyjnym m.in. umowy o roboty budowlane (w tym w oparciu o FIDIC), umowy o podwykonawstwo inwestycji, umowy o prace projektowe i nadzór autorski.

 5. Doradztwo przy tworzeniu i negocjowaniu umów zawieranych w obrocie nieruchomościami a także w zakresie komercyjnego wykorzystania nieruchomości m.in. umowy przedwstępne, sprzedaży, najmu, dzierżawy a także o zarządzanie nieruchomościami.

WINDYKACJA

 1. Dochodzenie roszczeń na drodze polubownej (wezwanie dłużnika do zapłaty, negocjacje spłaty wierzytelności, nadzór nad spłatą wierzytelności).

 2. Reprezentacja wierzyciela w postępowaniach pojednawczych i sądowych.

 3. Dochodzenie wierzytelności w postępowaniach egzekucyjnych, w tym sprawowanie nadzoru nad toczącymi się postępowaniami w imieniu wierzyciela.

 4. Podejmowanie w imieniu wierzyciela czynności mających na celu ustalenie majątku dłużnika.

 5. Inicjowanie postępowań o uznanie za bezskuteczne czynności prawnych dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli oraz postępowań o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności przez dłużnika.

 6. Badanie stanu prawnego wierzytelności (due diligence) oraz doradztwo prawne przy nabywaniu wierzytelności.