KLIENCI INDYWIDUALNI

1. Reprezentacja klientów indywidualnych w sprawach sądowych przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz przed organami administracji publicznej.
2. Sporządzanie na zlecenie naszych Klientów projektów umów, pism procesowych i wniosków.
3. Udzielanie porad prawnych w indywidualnych sprawach Klientów.
4. Dochodzenie roszczeń na każdym etapie sprawy.

FIRMY I PRZEDSIĘBIORCY

1. Stałe i doraźne doradztwo prawne we wszystkich kwestiach związanych z prowadzoną przez Klienta działalnością gospodarczą.
2. Reprezentacja procesowa przed sądami powszechnymi, w tym w sporach gospodarczych między przedsiębiorcami oraz w sporach korporacyjnych.
3. Reprezentacja przed sądami administracyjnymi, organami administracji publicznej oraz przed Krajową Izbą Odwoławczą.
4. Wsparcie prawne projektów prowadzonych przez Klientów m.in. transakcji handlowych, projektów inwestycyjnych, inwestycji private equity i venture capital.
5. Doradztwo prawne dla start up-ów obejmujące doradztwo na etapie wyboru formy prawnej działalności, organizacji i rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.
6. Windykacja wierzytelności na wszystkich etapach postępowania tj. na etapie polubownym, sądowym i egzekucyjnym.

SEKTOR PUBLICZNY

1. Doradztwo i reprezentacja procesowa świadczona dla jednostek publicznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego.
2. Opiniowanie projektów aktów prawnych organów administracji publicznych m.in. uchwał i decyzji administracyjnych.
3. Wsparcie prawne komunalnych projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach zamówień publicznych, spółek celowych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego.
4. Doradztwo prawne na rzecz spółek komunalnych.