ROZLICZENIE RYCZAŁTOWE

Wynagrodzenie ustalane jest z Klientem za prowadzenie sprawy lub obsługę prawną. W ramach z góry ustalonego ryczałtu świadczone są usługi reprezentacji w indywidulanych sprawach, wsparcie projektów realizowanych przez Klientów, a także świadczenie stałej obsługi prawnej (ryczałt miesięczny).

ROZLICZENIE GODZINOWE

Wynagrodzenie Kancelarii obliczane jest według ustalonej z klientem stawki za godzinę świadczenia pomocy prawnej na rzecz klienta. Na podstawie wynagrodzenia godzinowego świadczymy pomoc prawną zarówno w indywidualnych sprawach, jak również w ramach stałej obsługi prawnej.

ROZLICZENIE RYCZAŁTOWO - GODZINOWE

W ramach stałej obsługi prawnej praktykowaną formą rozliczenia jest połączenie ryczałtu z rozliczeniem godzinowym. W tym przypadku klient w ramach ustalonej kwoty ryczałtu otrzymuje wsparcie prawne w granicach ustalonego limitu godzin, a w przypadku jego przekroczenia, wynagrodzenie rozliczane jest według umówionej stawki godzinowej.

PREMIA ZA SUKCES (success fee)

Wynagrodzenie z premią za sukces obliczone jako procent od kwoty będącej przedmiotem sporu lub jako ustalona z góry kwota wynagrodzenia w przypadku osiągnięcia zakładanego celu, bądź rozstrzygnięcia w sprawie. Wynagrodzenie z premią za sukces naliczone jest obok stałego wynagrodzenia.